Vedtægter for Kregme Gymnastikforening
(Stiftet d. 21. september 1967)
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er “Kregme Gymnastikforening”. Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for gymnastikken, samt andre former for motion
§ 3. Optagelse af medlemmer.
Alle kan optages som medlem af foreningen. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.
Medlemskontingentets størrelse fastsættes af den til en hver tid siddende bestyrelse inden sæson start.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige
forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed
til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om udelukkelse endeligt afgøres på førstkommende
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 4. Ordinær generalforsamling.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Generalforsamlingen indkaldes via e- mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens
hjemmeside/ Facebook- side med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig
dagsorden. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.
4.3 Forslag til dagsorden sendes til formanden senest 14 dage før mødet afholdes.
4.4 Alle medlemmer, der ikke er i restance og er fyldt 15år, har stemmeret, Forældre til børn under 15 år har
en stemme pr. Barn – dog har intet medlem mere end en stemme.
4.5 Alle der er fyldt 15 år kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
4.6 Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal-dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle
afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning hvis dirigenten
bestemmer dette eller 1 medlem på generalforsamlingen ønsker det, samt ve alle kampvalg.
4.7 Bestyrelsen har ansvaret for at der tages skriftligt referat af mødet.
§ 5. Generalforsamlingens dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4.Forelæggelse af budget for det kommende år.
5.Behandling af evt. indkomne forslag.
6.Valg af formand (lige år).
7.Valg af kasserer (ulige år).
8.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
9.Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).
10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år).
11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år).
12.Eventuelt.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20
procent af medlemmerne skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen og samtidig opgiver forhandlingsemne. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at kravet er fremsat.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære
generalforsamling.
§ 7. Foreningens daglige ledelse.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af dens medlemmer og herunder enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved
evt. stemmelighed i bestyrelsen vil formandens stemme være afgørende. Ved afgang i utide indtræder der
en suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Sekretæren skal drage omsorg for, at de ved
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foretagne valg og trufne beslutninger føres til referat. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens fravær af næstformanden. Ved køb, salg pantsætning af
fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
§ 9. Regnskab.
Forenings regnskabsår er 1. januar til 31december. Kassereren skal inden 1 marts udarbejde
resultatopgørelse og status for det forgangne år til gennemgang af revisor.
§10. Revision.
Revisoren skal hvert år inden udgangen af september måned gennemgå det samlede regnskab og se, at
beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.
§11. Vedtægtsændringer.
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer herfor.
§ 12. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling, når mindst 3/4 af
de fremmødte stemmer herfor. Ved foreningens opløsning skal eventuel formue overgå til idrætslige formål.
Tilretning iht. Folkeoplysningsloven på ekstraordinær generalforsamling d. 18. april 2001.


Tekst ændring vedtaget ved generalforsamlingen d. 25. september 2008.
Tekst ændring vedtaget ved generalforsamlingen d. 15. november 2011