VORES VEDTÆGTER

Vedtægter for

Kregme Gymnastikforening

(Stiftet d. 21. september 1967)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er “Kregme Gymnastikforening”. Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at fremme interessen for gymnastikken, samt andre former for motion

§ 3. Optagelse af medlemmer.

Alle kan optages som medlem af foreningen. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af den til en hver tid siddende bestyrelse inden sæson start. Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om udelukkelse endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 4. Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 8 dages varsel i lokalavisen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved udelukkelse af medlemmer samt vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ved alle afstemninger bruges håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten fordrer skriftlig afstemning. Generalforsamlingens valg og øvrige beslutninger føres til referat, der efterfølgende underskrives af dirigenten.

§ 5. Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

4.Forelæggelse af budget for det kommende år.

5.Behandling af evt. indkomne forslag.

6.Valg af formand (lige år).

7.Valg af kasserer (ulige år).

8.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).

9.Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).

10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år).

11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (hvert år).

12.Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20 procent af medlemmerne skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen og samtidig opgiver forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at kravet er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 7. Foreningens daglige ledelse.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer og herunder enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved evt. stemmelighed i bestyrelsen vil formandens stemme være afgørende. Ved afgang i utide indtræder der en suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Sekretæren skal drage omsorg for, at de ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foretagne valg og trufne beslutninger føres til referat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens fravær afnæstformanden. Ved køb, salg pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

§ 9. Regnskab.

Forenings regnskabsår er 1. august til 31. juli. Kassereren skal inden 15. september udarbejde resultatopgørelse og status for det forgangne år til gennemgang af revisor.

§10. Revision.

Revisoren skal hvert år inden udgangen af september måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§11. Vedtægtsændringer.

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 12. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Ved foreningens opløsning skal eventuel formue overgå til idrætslige formål.

Tilretning iht. Folkeoplysningsloven på ekstraordinær generalforsamling d. 18. april 2001.

Tekst ændring vedtaget ved generalforsamlingen d. 25. september 2008.

Tekst ændring vedtaget ved generalforsamlingn d. 15. november 2011